Skip to product information
1 of 1

STEEL FLAT HOT-ROLLED

STEEL FLAT HOT-ROLLED

STEEL FLAT HOT-ROLLED

เหล็กแบน (Flat Bars Steel) นิยมนำไปใช้งานหลากหลาย  เหมาะสำหรับงานเหล็กที่ใช้ทำโครงสร้างทั่วไป เช่น งานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝาท่อ งานกลึง งานชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ

IMPA CODE : 670401

View full details